Commissies

Print

De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd op 29.01.2013, bepaalt dat er 3 gemeenteraadscommissies zijn, elk samengesteld uit 9 leden.

Een commissie voor gebiedsgebonden materies (bvb openbare werken, verkeer, ruimtelijke ordening, patrimonium, ...) en een voor niet-gebiedsgebonden materies (bvb financiën, personeel, organisatie, cultuur, jeugd, ...) en een deontologische commissie, die moet waken over de toepassing van de deontologische code voor mandatarissen.

Volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur zijn deze commissies belast met het voorbereiden van de gemeenteraadsvergaderingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over hoe inspraak aan de bevolking gegeven kan worden, telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

De samenstelling van de verschillende commissies gebeurt op basis van voordrachten van kandidaten door de verschillende fracties in de gemeenteraad.

Regelgeving voor het bestuur