Gemeenteraad

Print

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De raad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal. Om de 6 jaar wordt de gemeenteraad volledig vernieuwd. De leden zijn herverkiesbaar. 

De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden aanwezig is. 

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken of als twee derde van de aanwezige leden op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten zitting, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 

 

Gemeenteraad live

Samenstelling

Vergaderingen

Agenda en verslag

Regelgeving voor het bestuur